Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

seorelations.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym http://seorelations.pl, prowadzony jest przez firmę SEOTRADE Mieczysław Kozak z siedzibą w Rykach, ul. Przemysłowa 75, kod pocztowy 08-500, NIP: 7161362864, Regon: 364254750, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

2. Definicje:

1) Serwis Internetowy – Sklep internetowy i strona ofertowa dostępna pod adresem http://seorelations.pl.
2) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm. ).
3) Usługodawca – SEOTRADE Mieczysław Kozak z siedzibą w Rykach, ul. Przemysłowa 74, kod pocztowy 08-500, NIP: 7161362864, REGON: 364254750, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  
4) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca własną działaność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz każdy inny użytkownik, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
5) Formularz rejestracji – dostępny jest w Serwisie Internetowym i umożliwia utworzenie konta użytkownika.
6) Konto użytkownika – oznaczony własną nazwą „login” i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy i informacje o złożonych Zamówieniach.
7) Koszyk – miejsce w Serwisie Internetowym, umożliwiające agregacje wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczenie ich wartości. 
8) Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Usługodawcę lub inny dokument potwierdzający, w tym również elektroniczny. 
9) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem Internetowym.
10) Monitoring – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem internetowym monitoring.seorelations.pl polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy wglądu do aktualnego stanu pozycji jego strony internetowej w wyszukiwarce Google.

§2 Warunki składania zamówień

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystanie ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2. Serwis Internetowy prowadzi swoją działalność na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Usługodawca potwierdza Usługobiorcy złożenie zamówienia wysyłając mu wiadomość pocztą elektroniczną e-mail. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli naliczona należność nie zostanie opłacona w czasie 14 dni od złożenia zamówienia.

5. Po opłaceniu złożonego zamówienia, Usługodawca wystawia fakturę VAT Usługobiorcy, na podstawie podanych informacji w formularzu zamówienia.  

6. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż wypełniając i wysyłając formularz w celu pobrania darmowego e-booka „Pozycjonowanie w Google – Jak to się robi?!”, dostępnego na stronie http://seorelations.pl/pozycjonowanie-w-google/darmowy-e-book/   jest automatycznie zapisany do bazy newslettera „Sekrety Specjalistów SEO” ( wymiennie w celach marketingowych nazywane również „Sekrety Agencji SEO” ), z którego w każdej chwili może bezpłatnie się wypisać nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. 

§3 Płatności

1. Ceny podane w Serwisie Internetowym są cenami brutto w walucie polskich złotych i zawierają już podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy – te są widoczne podczas składania zamówienia.

2. Usługobiorca może zapłacić za zakupione produkty w następujący sposób:
1) osobiście w siedzibie firmy Usługodawcy.
2) Wybierając wpłatę na konto bankowe Usługodawcy.
3) Wybierając szybkie płatność elektroniczne on-line.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen w dowolnym momencie. Zamówienia złożone przed wejściem zmian cenowych, zostaną zrealizowane po starych zasadach i cenach.

§4 Dostawa

1. Realizacja i dostawa zamówionych produktów w Serwisie Internetowym odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 31 dni, w zależności od specyfiki danego produktu.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia i bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcę.

§5 Reklamacje

1. Usługobiorca może złożyć reklamacje, jeśli zamówione usługi lub produkty nie są realizowane przez Usługodawcę lub są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować pocztą tradycyjną na adres:

SEOTRADE Mieczysław Kozak
ul. Przemysłowa 74
08-500 Ryki

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
1) Pełne dane adresowe Usługobiorcy.
2) Numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja.
3) Opis przyczyny reklamacji.
4) Adres e-mail, na który złożone zostało zamówienie.
5) Dane kontaktowe Usługodawcy – Nr. telefonu i adres e-mail.

4. Jeśli podane w reklamacji dane adresowe lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorce o potrzebie uzupełnienia danych.

§6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmu. W przypadku niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego, Usługobiorca powinien zaczerpnąć profesjonalnego doradztwa, gdyż Usługodawca nie ma wpływu na zmiany w algorytmie i aktualizacji wyszukiwarki Google.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w działaniu monitoringu pozycji i przerwy w obliczaniu pozycji strony w wyszukiwarce Google.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorca, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Usługobiorca zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w paragrafie 1, niniejszego regulaminu.

3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.

§9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu Internetowego spowodowanych jego naprawami lub problemami technicznymi. 

2. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu Internetowego. 

3. Usługobiorca niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Usługobiorcy. 

5. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygane będą w sposób polubowny, a w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy do siedziby Usługodawcy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2017 roku.

Pozycjonowanie w Google – Jak to się robi?!?!

Akceptuję politykę prywatności serwisu internetowego www.seorelations.pl dostępną tutaj.